Kurs ADR uprawniający do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Szkolenie ADR pozwala kierowcom zdobyć uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem. Osoba, chcąca zająć się transportem materiałów niebezpiecznych w cysternach powinna ukończyć kurs ADR. Celem szkolenia jest zapoznanie z obowiązującymi przepisami oraz standardami bezpieczeństwa, przede wszystkim uświadomić zagrożenia i ryzyko, z którymi transport materiałów niebezpiecznych jest związany.

Kurs ADR skierowany jest do kierowców jak i firm spedycyjnych.

Kurs ADR – podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 24 godziny

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • główne rodzaje zagrożeń,
 • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 • środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 • ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
 • ochrona towarów niebezpiecznych.

Kurs ADR – specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 16 godzin

 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.
Uczestnik musi posiadać uprawnienia kategorii B, C albo C+E
Minimalny wiek uczestnika to 21 lat,
Kurs ADR kończy się przystąpieniem uczestnika do egzaminu.